Spracovanie dokumentov

Proces, ktorého cieľom je prevzatie, pretriedenie, systematické spracovanie a uloženie dokumentov klienta s rôznou lehotou uloženia do oddelení/pododdelení, ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

Základným poslaním a zároveň úlohou archívov a registratúrnych stredísk je umožniť každému klientovi prístup k informáciám nachádzajúcich sa v dokumentoch. Aby správca registratúry mohol svoje poslanie naplniť, musí zabezpečiť odborné spracovanie a následné sprístupnenie dokumentov, ktoré má vo svojej správe.

Ide teda o  proces, počas ktorého sa menia skupiny dokumentov na systém informácií. Jeho cieľom je

  • prevzatie,
  • pretriedenie,
  • systematické spracovanie
  • a uloženie dokumentov

s rôznou lehotou uloženia do oddelení/pododdelení, ročníkov, vecných skupín a jeho evidencia v archivačnom software.

Štandardnou súčasťou spracovania záznamov našou spoločnosťou je vypracovanie preberacích protokolov - zoznamy uloženej registratúry.

V protokole je evidovaný každý šanón, zväzok, zakladač, obal a pod., označený poradovým číslom spolu s prideleným jedinečným identifikátorom, pričom sa eviduje aj niekoľko ďalších informácií, napr. vecný popis, skartačný znak, rok vzniku záznamu, rok plánovanej skartácie, odovzdávajúca osoba, útvar a dátum odovzdania, oddelenie, ai. Stupeň podrobného spísania obsahu si určuje sám klient.

Výsledný protokol spracovaných dokumentov Vám dáva informáciu o stave Vašej registratúry.

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier