Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov: kontaktný formulár

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť F.M.Servis, s.r.o., Pod Rovnicami 65, Bratislava, IČO: 357643507, email: gdpr@fmsgroup.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: gdpr@fmsgroup.sk

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je: zasielanie odpovedí na otázky návštevníkov web stránky.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany sa nevykonáva.

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: klienti, potenciálni zákazníci a zákazníci.

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa.

3. Prenos osobných údajov do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

4. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby cez web stránku prevádzkovateľa.

5. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Za týmto účelom môžu byť osobné údaje spracovávané do vybavenia otázky z kontaktného formulára, najdlhšie však 30 dní.

6. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

7. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: gdpr@fmsgroup.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

8. Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Poskytnutie osobných údajov je predzmluvným vzťahom, spracovanie osobných údajov je nevyhnutné v prípade dopytovania odpovede.

Skúsenosti

vyše 20 rokov skúseností

4 centra v SR a ČR

+120 spokojných
klientov

95km úložná
kapacita centier